Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gecko Nederland.  als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Gecko Nederland B.V. l middels de Website te koop aangeboden (de ‘Producten’).De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Gecko Nederland B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan. 

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Gecko Nederland B.V., en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Gecko Nederland B.V. verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Gecko Nederland B.V. zijn vrijblijvend. Gecko Nederland B.V.  behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen binnen 14 dagen na ontvangst retourneren aan Gecko Nederland B.V. en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Gecko Nederland B.V. deze kosten komen voor rekening van de klant. Indien Gecko Nederland B.V. onjuiste, het onjuiste aantal producten of kapotte producten levert dient de koper Gecko Nederland B.V. hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte te stellen. Foutief geleverde producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos omgeruild of opgehaald, mits de betreffende producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Gecko Nederland B.V. zal abusievelijk niet-geleverde producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Kapotte producten worden ter beoordeling aan Gecko Nederland B.V. aangeboden en hierop zal Gecko Nederland B.V. passende maatregelen nemen. Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen. Gecko Nederland B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten. Gecko Nederland B.V. verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, middels vooruit overboeking. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Gecko Nederland B.V. gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Gecko Nederland B.V. levert bestelde producten uitsluitend binnen Nederland.

De bestelde goederen worden, indien voorradig, direct verzonden na betaling van de factuur. levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Gecko Nederland B.V.  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de Gecko Nederland B.V. overschreden wordt, zal Gecko Nederland B.V. de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met Gecko Nederland B.V. te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Gecko Nederland B.V. te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Gecko Nederland B.V. het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Gecko Nederland B.V., totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Gecko Nederland B.V. zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Gecko Nederland B.V.. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Gecko Nederland B.V. kunnen worden uitgesloten.

Gecko Nederland B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Gecko Nederland B.V. zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Gecko Nederland B.V. zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gecko Nederland B.V.. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Gecko Nederland B.V. deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Gecko Nederland B.V., waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Gecko Nederland B.V.. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Gecko Nederland B.V., informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de Gecko Nederland B.V.  website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Gecko Nederland B.V. geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gecko Nederland B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Gecko Nederland B.V., Postbus 4164, 1620 HD Hoorn of info@gecko-nederland.nl

Gecko Nederland B.V.  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57663211. Het BTW-nummer van Gecko Nederland B.V. is NL818397950B01.

Winkelwagen
Scroll naar boven